Header bild IMG

Hur kan Techbranschen bli mer jämställt?

2023-01-03 0 Comments

Det har sedan länge diskuterats om att det behövs fler kvinnor inom Techbranschen, att man behöver skapa en arbetskultur som får kvinnor att stanna kvar och behovet av fler kvinnor i ledande roller. Mycket har förändrats men fler åtgärder behövs för att nå en mer jämställd bransch.

Idag består Techbranschen av 30% kvinnor och andelen kvinnor i ledande roller är 31% enligt TechSverige. I årets rapport ”Unga kvinnor och IT 2022” framtagen av Insight Intelligence visar det sig att majoriteten av de tillfrågade som inte ser Techbranschen som lockande ansåg att det inte skulle matcha deras personlighet (73%). De flesta unga kvinnor menar att de har en bild av branschen som inte överensstämmer med bilden av sig själva. På frågan gällande vad som skulle kunna öka intresset för kvinnor att arbeta inom branschen svarade nästan fyra av tio (38%) att man behöver lyfta fler kvinnliga förebilder.

” Man måste möjliggöra vägen för fler unga kvinnor att ta sig in i Techbranschen och lyfta dem” –Annika Guldroth, VD på IT Media Group

4
Foto: Annika Guldroth

Annika Guldroth har alltid drivits av entreprenörskap och har många års erfarenhet av att arbeta mot IT-branschen. Hon är grundare av IT Media Group som är ett svenskt mediehus med 8 nyhetssajter vars syfte är att lyfta och sprida kunskap inom IT & Digitalisering.

När Annika kom in i mediebranschen arbetade hon på ett IT-förlag under några år men valde att starta eget när hon under ett års tid inte fick gehör på sina idéer.

”Jag ville att vi skulle bli mer digitala men fick inget gehör på min dåvarande arbetsplats. Då kände jag, varför gör jag inte det här själv? Jag och en journalist arbetade väldigt nära och då beslöt vi oss för att gå vår egen väg. Vi startade i gång IT-Kanalen (en nyhetssajt av IT Media Group) med fokus på webb och med åren har det blivit hela åtta nyhetssajter.”

Annika anser att det har skett vissa förändringar när det kommer till jämställdhet inom Techbranschen men tycker att det är långt ifrån där man egentligen bör vara. Därför valde hon att skapa en kategori på IT-Kanalen som heter ”Kvinnor på kanalen” just för att lyfta kvinnor inom Techbranschen.

”Jag vill att fler ska ställa frågan varför det inte finns fler kvinnor i ledande positioner inom branschen? Genom kvinnor på kanalen vill vi lyfta kvinnorna inom Tech för att på så vis inspirera och skapa en nyfikenhet hos yngre kvinnor som funderar på en karriär inom branschen.”

Annika anser att jämställdhet är en ledningsfråga, man måste arbeta betydligt mer på att få in fler kvinnor inom Tech. Man måste möjliggöra vägen för fler unga kvinnor att ta sig in i branschen och lyfta dem. Företagen bör göra det mer synligt och marknadsföra sig själva på ett annat sätt samt prata mot kvinnor.

Man bör informera om Techbranschen i en tidig ålder så att fler unga tjejer får en inblick av branschen. Det kan även ta bort stigmat om att Tech är för svårt och att det inte skulle passa en själv. Skolor bör vara öppna med att skapa fokusgrupper, bjuda in kvinnor från branschen som kan berätta om deras arbete och skapa samarbeten med företag inom branschen för att möjliggöra workshops för skolklasserna.

Hur blir man en jämställd ledare inom Techbranschen? – Marika Borg Ström, Förändringskonsult

3
Foto: Marika Borg Ström

Marika Borg Ström är utbildad marknadsekonom, certifierad HR Business Partner vid IHM och Certifierad förändringskonsult med Sustain Change.

Hon har under många år drivit eget men arbetar i dagsläget som förändringskonsult, Nätverksledare på F5 Networking och har även ingått ett samarbete med IT Media Group.

Hur hittade du din passion för ledarskap, personligutveckling och företagsutveckling?

Jag har alltid älskat att sammanföra människor och har alltid drivits av kommunikation samt kraften som kan uppstå i ett team. Tillsammans kan vi hjälpa varandra och bidra med olika kunskaper samt kompetenser för att skapa underverk.

Vad anser du är en bra ledare och hur blir man det?

Jag anser att man aldrig ska se sig själv som klar, det är ett livslångt lärande. Livet består av många faser och du är inte densamma när du är 30 eller 50 år. Likaså förändras ditt team med en mix av generationer som är i olika faser i sina respektive liv. Jag tror på det situationsanpassade ledarskapet och tre viktiga aspekter: att vara coachen, kompassen där man visar en tydlig riktning och skapa förutsättningar.

Som ledare är det väldigt viktigt att ständigt vara nyfiken på andra och sin egen personliga utveckling. Den chef som har förmågan att skapa tillit och en god kommunikation med sitt team kommer alltid att vara en vinnare. Strävar man efter innovation, kreativitet och engagemang måste medarbetarna känna sig trygga, glada och inkluderade. Jag är övertygad om att det är väldigt mycket kompetens som går till spillo på grund av att man inte får komma till tals eller att man inte har självförtroende att ta plats. 

Kommunikation är bland det svåraste som finns och här citerar jag George Bernard Shaw ” Det största problemet med kommunikation är att man tror att den har ägt rum.” Vi tolkar budskap helt utifrån vår egen agenda och här uppstår det svårigheter. Detta tror jag är en ledarnas största utmaning. 

Utifrån de företagen som du har arbetat med, vad har de kvinnliga medarbetarna ansett är de viktigaste nyckelpunkterna när det kommer till en bra arbetskultur? 

Det är viktigt att man har en chef som är som förstår att man har olika behov beroende på vart i livet vi befinner oss. Det ska vara en chef som ser dig, som lyssnar in och är närvarande. 

Befinner man sig på en arbetsplats som har en macho- eller tystnadskultur med en chef som understödjer den så blir det i längden inte en trevlig arbetsplats. Chefen måste vara en förebild som sätter tonaliteten i företaget och föregår med goda exempel på beteende.

Hur blir man en jämställd ledare? 

Mångfald och jämställdhet är en spegel av många olika beteenden som kan ske när en grupp med människor samlas. Som ledare måste man börja med att titta på sig själv och stämma av vilka värderingar man själv har och vilka värderingar ledningen och företaget besitter. Är det så att de efterlevs med goda exempel som ger impact? Upptäcker man brister så måste man gå till botten med problemet. Här är det viktigt att verkligen agera och inte endast prata för att det ska ske en förändring. 

Jag tycker att man bör lyfta våra olikheter som en styrka för att få ett starkt team, man behöver detta för att tillsammans kunna lösa komplexa frågor i framtiden. Den vinnande gruppen kommer alltid att vara de som är snabbfotade, har ett gott samarbete, där alla medarbetare blir hörda och kan bidra med sin kunskap. Jag tror på ett ägandeskap av utmaningen för gruppen, det skapar engagemang och bidrar till att känna en meningsfullhet. Tro på det mänskliga ledarskapet: att våga vara autentisk, personlig men inte privat och stå för att man “inte sitter på alla svaren”.

Man måste arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv med team- och grupputveckling. Det är viktigt att man alltid utgår ifrån en struktur, tydlighet och målbild. Man måste även skapa en psykologisk tillit, vi brukar kalla det för tillits trappan när jag arbetar. Tillit är inte något som man kan köpa, det är något som byggs upp under en längre tid. Alla medlemmar i en grupp måste känna sig fria att uttrycka sina åsikter och idéer utan att det blir några konsekvenser. Tillsammans kan man skapa spelregler och normer som gynnar gruppens effektivitet och produktivitet. Man måste hitta varje medarbetares inre motivation och styrkor. 

Många kvinnor väljer dessvärre att lämna Techbranschen på grund av arbetskulturen. Hur kan man som ledare ändra på detta

Om man har bestämt sig för att skapa en arbetsplats så har man bestämt ”det här är vi, det här står vi för och så här gör vi på företaget”. Företagskulturen definierar allting på företaget: kommunikationen, hur vi beter oss mot varandra, hur vi levererar till våra kunder etc. 

Om man på företaget ser en utveckling där fler kvinnor lämnar, vilket är ett mycket allvarligt problem så måste man se över värderingar, kultur, beteenden och arbetet i ledningsgruppen. Hur agerar våra chefer? Vilken tonalitet har man?

Om ledningen har gjort en rannsakan och identifierar vart det felar så måste man statuera exempel och vara väldigt noga med sin framtida rekrytering, mitt tips är att få in HR-chefen i ledningsgruppen. Man bör även självklart få in fler kvinnor i ledningsgruppen, företaget förlorar på att det inte är en mix, det är yin och yang. Som tidigare nämnt så behöver företag en stor variation av kompetens och kunskap. Ett omtag är att sätta personlig hållbarhet på agendan. Stress och oro för utanförskap/mobbning påverkar oss så negativt, sänker vår förmåga och kan över tid även leda till sjukskrivning. Det blir väldigt kostsamt både för företaget och den enskilda medarbetaren.

Kvinnor i ledande positioner inom Techbranschen tycker till

pexels cowomen 2041393 svartvit

Vi på IT Media Group var väldigt nyfikna på att höra vad kvinnor i ledande roller hade för tankar om Techbranschen. Vi ställde ett par frågor på våra sociala medier och nedan kan du ta del av deras anonyma svar.

Vad lockade dig till Tech-branschen?

” Skapa skillnad för människor där tekniken är en av de största möjliggörarna att nyttja humankapitalet på bästa sätt.”

Som kvinna i en mansdominerad bransch, vilka är dina största utmaningar som ledare?

Att mäns kompetens tas för given medan vi kvinnor måste bevisa vår over and over again. Att glastaket alltför ofta är stabilt monterat. Att vi kvinnor tyvärr inte tillräckligt har en vana av att stötta varandra – vi måste bli bättre på detta! Även när vi gör misstag.”

” Om jag skulle vara chefen så skulle jag välja personer som vill skapa förändring och verkligen har olika erfarenheter av Techbranschen. För mig spelar det ingen roll vilket kön man har.”

Hur kan man locka fler kvinnor till ledande roller inom Techbranschen?

” Problemet handlar inte om att få in fler tjejer i Techbranschen det handlar om att prata om vilka olika yrken man kan göra i branschen i stället för att fokusera på en sak. Man behöver också ge information om att man växer med sin erfarenhet. Man behöver vara nyfiken av sig, då denna bransch kräver att man sitter på sin fritid och lär sig. Det man också behöver göra är att börja från en tidig ålder och göra olika lekar med tekniken.”

” Stötta varandra. Visa vilket värde vi kvinnor skapar i våra organisationer. Våga lyfta, befordra.”